Χαρτοσήμανση εγγράφων Ελληνικής Αστυνομίας


Λάρισα 23 Ιουλίου 2012
                                                                                                                                                                                                                                              Προς:Π.Ο.ΑΣ.Υ.                                                                                      
Κοιν.:Μέλη Ε.Α.Λ.        

        
                          
Θέμα:«Χαρτοσήμανση εγγράφων Ελληνικής Αστυνομίας».

  Σύμφωνα με τις Διατάξεις: α) Άρ. 18 παρ.3 Ν.2459/1997 ,β) Άρ. 38 παρ. 6,7 Ν.1884/1990 ,γ) Άρ. 2 Ν. 2913/2001 και κατόπιν της υπ΄αρίθμ. 8015/6/51-ιε΄από 18/7/2002 δ/γής Α.Ε.Α. (περί μετατροπής σε ΕΥΡΩ) το κόστος για τα αντίγραφα της δικογραφίας ανέρχονται σε 0,35€ ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας & 0,35 € Μετοχικού Ταμείου Στρατού ανά φύλλο.
  Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας όμως δεν κατέχουν χρεωμένα ένσημα Μ.Τ.Σ. με συνέπεια αυτά να μην τοποθετούνται στα εκδιδόμενα αντίγραφα (όπως και οπουδήποτε αλλού απαιτείται) καθόσον η υποχρέωση περί έκδοσης προβλέπεται από το Άρθρο 31 Κ.Π.Δ. (όταν πρόκειται για ενέργεια προκαταρτικής εξέτασης ) και από το Άρθρο 104 το οποίο παραπέμπει στα Άρθρα 101-102-103-104 Κ.Π.Δ.( πρόκειται για ενέργεια προανάκρισης).
  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το Μ.Τ.Σ. υφίσταται απώλεια εσόδων της οποίας το κόστος δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο εάν αναλογιστούμε πόσα αντίγραφα δικογραφιών εκδίδονται μηνιαίως.
  Θεωρούμε ότι μετά την πάροδο τόσων ετών το κόστος χαρτοσήμανσης όλων των εγγράφων που εκδίδονται από την Υπηρεσία χρήζει αναπροσαρμογής ,καθόσον η ισχύουσα διαταγή του Αρχηγείου είναι πλέον της 10ετίας.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                                  ΖΙΚΟΣ Χρήστος