Συνδικαλιστική κάλυψη Ειδικών Φρουρών που υπηρετούν στην Α.Δ. Λάρισας                                                                              Λάρισα 28 Νοεμβρίου 2012

                                                                                          Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.


   Επί του θέματος σας αναφέρουμε ότι στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας υπηρετούν περί τους (30) τριάντα Ειδικοί Φρουροί ,οι οποίοι λόγω μη ύπαρξης Σωματείου στερούνται συνδικαλιστικής κάλυψης.
   Επειδή είναι καταφανέστατη αδικία η μη παροχή  συνδικαλιστικής κάλυψης ,όπως Νομική Κάλυψη ,Ταμείο Αλληλοβοήθειας και εκπροσώπησή τους σε εργασιακά θέματα  ,παρακαλούμε όπως τεθεί εκ μέρους σας ερώτημα προς το Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας , ώστε αυτός να συντάξει σχετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη δυνατότητα εγγραφής στην Ένωσή μας προσωπικού που ανήκει στην κατηγορία των Ειδικών Φρουρών .
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ,γνωρίζοντάς μας σχετικά.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                     ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ