Οδοιπορικά έξοδα για τη παράνομη μετανάστευση                                                                              Λάρισα 13 Μαΐου 2013
                                                                                    
                                                                               Π Ρ Ο Σ :   Π.Ο.ΑΣ.Υ.               
                                                                      

Σ χ ε τ : α) Ν. 4152/2013 παραγρ. ΙΒ’( ΦΕΚ 107/9-5-13 )
              β) Η από 17-10-2012 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου
                  ΠΟΑΣΥ για τις μετακινήσεις των αστυνομικών
              γ) Π.Δ. 100/2003
   Σε εκτέλεση των ανωτέρω σχετικών σας θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα που αφορούν αποσπάσεις συναδέλφων προς αντιμετώπιση της  λαθρομετανάστευσης :
   1.Οι αποσπάσεις για  επιπλέον τρείς (3) μήνες, για τις οποίες δικαιολογείται πλέον εκτός έδρας αποζημίωση, εφόσον ο αστυνομικός έχει ήδη συμπληρώσει τρίμηνο , είναι κατόπιν επιθυμίας του μετακινούμενου ή με πρωτοβουλία της υπηρεσίας;
  2.Με την α) σχετική εισάγεται πλέον η έννοια του «ημερολογιακού έτους».Ισχύει ότι με τη συμπλήρωση του τριμήνου της απόσπασης επιτρέπεται νέα μετακίνηση μετά από παρέλευση ενός έτους ή την 31 Δεκεμβρίου «μηδενίζονται» οι διανυόμενοι μήνες απόσπασης;
   Το Σωματείο μας είναι της άποψης ότι για το μεν 1ο ερώτημα πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του μετακινούμενου, για απόσπαση πέραν του τριμήνου για το δε 2ο ερώτημα ότι πρέπει να παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη του τριμήνου, ή εφόσον υπάρχει συναίνεση, του εξαμήνου απόσπασης.
   Επειδή βασικός μας σκοπός είναι οι ρυθμίσεις της α) σχετ. να μη χρησιμοποιηθούν ως μέσο «πίεσης» και «τιμωρίας» προς τους συναδέλφους υπο τη μορφή «υποχρεωτικής» εξάμηνης μετακίνησης, παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες προς το Νομικό μας Σύμβουλο για έκδοση γνωμοδότησης, αλλά και προς τη Διεύθυνση Προσωπικού ΑΕΑ για έκδοση διευκρινιστικής διαταγής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ