ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Βαλαωρίτου 14, Κολωνάκι Τ.Κ. 10671
Τηλ.: 210.36.30.266 -Fax: 210.36.24.634 -
Ε-mail: xarbouk@otenet.gr

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 
Αναφορικά με την εξέλιξη των δικαστικών διεκδικήσεων επιδομάτων των 
αστυνομικών -μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, σας γνωρίζουμε εν 
συντομία τα ακόλουθα: 

1. Οικογενειακό επίδομα 
Είχαν ασκηθεί αναγνωριστικές αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών (ΔΠΑ), για τα έτη 1996 έως και 2002 (το διεκδικούμενο χρονικό 
διάστημα ποικίλει κατά περίπτωση). Το σύνολο σχεδόν των ως άνω αγωγών 
έχει εκδικαστεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό (δηλαδή και κατόπιν έφεσης) και 
έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις. Κάποιες λίγες υποθέσεις εκκρεμούν ακόμα, 
είτε διότι παραπέμφθηκαν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε 
περιφερειακά διοικητικά πρωτοδικεία ως κατά τόπον αρμόδια, είτε διότι το 
Δημόσιο εξαντλεί, ακόμα και για πολύ μικρά ποσά, τα ένδικα μέσα, ασκώντας 
αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Πάντως, οι περισσότερες 
αποφάσεις έχουν ήδη εκτελεστεί. 
Επισημαίνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 01.03.2001 έως 30.06.2002 οι 
σχετικές δίκες έχουν καταργηθεί λόγω νομοθετικής διευθέτησης του ζητήματος 
με το αρ.26 του Ν.3205/2003 και την ΥΑ Οικ.2/3013/0022/20.01.2004 και τα 
αναλογούντα ποσά της περιόδου αυτής έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους 
αστυνομικούς. 

2. Επίδομα ειδικής απασχόλησης 


Έχουν ασκηθεί αγωγές για τα έτη 2000 έως και Ιούνιο 2003, καθώς και 
για τα έτη 2004 έως και Δεκέμβριο 2007. 

α) Για τα έτη 2000 – 2003: Οι ως άνω αναγνωριστικές αγωγές 
εκδικάστηκαν και έχουν εκδοθεί αποφάσεις στην πλειοψηφία τους απορριπτικές 
στην ουσία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες θετικές αποφάσεις κυρίως από 
περιφερειακά Διοικητικά Πρωτοδικεία, κατόπιν παραπομπής από το 
Δ.Π.Αθηνών και η υπ’ αριθμ. 1779/2009 αμετάκλητη απόφαση του 10ου 
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που θα αποτελέσουν 
δεδικασμένο για τις εκκρεμούσες διεκδικήσεις επομένων ετών. 

β) Για τα έτη 2004 – 2007: Έχουν κατατεθεί αναγνωριστικές αγωγές στο 
ΔΠΑ, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν σε δικασίμους εντός του 
Ιανουαρίου του 2014. Θα αποσταλούν αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα 
για καθέναν από τους ενάγοντες-μέλη ανά πρωτοβάθμια Ένωση εντός του 
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

3. Επίδομα 176 Ευρώ 
Έχουν κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
αναγνωριστικές αγωγές για τα έτη 2003-2006, 2007-2009 (έως Ιούνιο) και 2009 
(από Ιούλιο έως Δεκέμβριο) – 2011 (έως Οκτώβριο, οπότε το εν λόγω επίδομα 
καταργήθηκε με τον Ν.4024/2011). 

Οι περισσότερες εκ των αγωγών που αφορούν στη διεκδίκηση του ως 
άνω επιδόματος για το χρονικό διάστημα 2003 – 2006 έχουν προσδιοριστεί να 
συζητηθούν σε δικασίμους εντός του Μαρτίου του 2014. Θα αποσταλούν 
έγκαιρα αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα ανά πρωτοβάθμια Ένωση. 

Οι αγωγές για το χρονικό διάστημα 2007-2009 και 2009 – 2011 
εκκρεμούν ενώπιον του ΔΠΑ απροσδιόριστες. 

Δέον να επισημανθεί ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 95/14.01.2013 απόφασή της, δικάζοντας 
αγωγή δημοσίων υπαλλήλων (υπάλληλοι δικαστηρίων), έκρινε ότι το εν λόγω 
επίδομα δεν συνιστά γενική μισθολογική προσαύξηση των αποδοχών όλων των 
υπαλλήλων και η μη χορήγησή του συνιστά νόμιμη πράξη της Διοίκησης που 

δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας. Καμία αγωγή της 
Ομοσπονδίας για τη διεκδίκηση του εν λόγω επιδόματος δεν έχει ακόμη 
συζητηθεί. 

4. Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (νυχτερινή 
απασχόληση πέραν των 48 ωρών μηνιαίως) 
Έχουν κατατεθεί αγωγές για τη διεκδίκηση του ως άνω επιδόματος για 
το χρονικό διάστημα από 01.01.2003 έως 31.12.2005. Εξ αυτών, κάποιες έχουν 
συζητηθεί το 2011 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έχουν 
εκδοθεί απορριπτικές στην ουσία αποφάσεις. Σχετικό αναλυτικό ενημερωτικό 
έχει σταλεί στην ΠΟΑΣΥ προς ενημέρωση των εναγόντων την 05.09.2012. 

Οι υπόλοιπες αγωγές έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε δικασίμους εντός του Ιανουαρίου 2014. 

Σχετικά ενημερωτικά σημειώματα θα αποσταλούν στις πρωτοβάθμιες 
Ενώσεις εντός του Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• 
Αναφορικά με το σύνολο των ανωτέρω επιδομάτων και την άσκηση 
ενδίκων μέσων κατά τυχόν απορριπτικών αποφάσεων υπενθυμίζουμε ότι 
σύμφωνα με το αρθρ.92 παρ.2 ΚΔΔ. «Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που 
αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό 
των …. Προκειμένου … για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του 
προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ.». 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. 53 ΠΔ 18/1989, παρ.1 και 4, «1. Η 
αίτηση αναιρέσεως ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και 
τελευταίο βαθμό, είτε τελεσιδίκως κατ` έφεση, αναθεώρηση ή αναψηλάφηση …. 

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που 
άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα 
χιλιάδες ευρώ…». 

Σε κάθε δε περίπτωση, με τον Ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77Α/7-5-08), και 
συγκεκριμένα με το άρθρο 36 παρ. 1 περ. β΄ αυτού που τροποποίησε την παρ.2 
του αρ.277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΚ), το ποσό του 
παραβόλου που απαιτούνταν για κάθε ένα ενάγοντα για την άσκηση έφεσης 
ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου είχε αυξηθεί από το ποσό των 
εννέα (9) περίπου ευρώ στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Με βάση δε τον πολύ 
πρόσφατο Ν. 3900/2010 (αρ.45 παρ.1), τροποποιήθηκε εκ νέου το αρ.277 ΚΔΚ 
και το ύψος του παραβόλου της έφεσης ανέρχεται από 01.01.2011 στο ποσό 
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε ένα ενάγοντα. 

• 
Σε ό,τι αφορά την παραγραφή των αξιώσεων των δημοσίων 
υπαλλήλων (άρα και των αστυνομικών) υπενθυμίζουμε ότι αυτή παγιώθηκε 
νομολογιακά στα δύο έτη, δηλαδή δύο χρόνια από τη γέννηση της απαίτησης 
(ΑΕΔ 32/2008). Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου 
συζητήθηκε την 9.11.2011 εκ νέου το θέμα, επικύρωσε εκ νέου την εκδοχή της 
διετούς παραγραφής των απαιτήσεων (ΑΕΔ 1/2012), ερμηνεία που εφαρμόζεται 
δεσμευτικά από τα δικαστήρια κάθε βαθμού σε εκκρεμούσες ενώπιόν τους 
υποθέσεις. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και 
διευκρίνιση. 

Χαράλαμπος Κ. Μπουκουβάλας 
Νομικός Σύμβουλος ΠΟΑΣΥ 

Νυχτερινή εργασία Αστυνομικού προσωπικού.


                                                              Λάρισα 24 Νοεμβρίου 2013
                                             
                                                                  Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Σ χ ε τ :   500/12/11 από 12-7-2013 έγγραφο μας.
 
  Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  ο κάθε μάχιμος Αστυνομικός δικαιούται ανά έτος να εκτελέσει το ανώτατο 488 ώρες νυχτερινής Υπηρεσίας.
  Στην εφαρμογή του ΄΄P.O.L.΄΄ ,για τα νυχτερινά ,εμφαίνονται και οι συνολικές ώρες νυχτερινής Υπηρεσίας που έχει εκτελέσει ως εκείνη την ημέρα ο συνάδελφος.
  Παρόλο όμως που επισημάναμε από 12 Ιουλίου 2013 ,με την ανωτέρω σχετική μας, το κίνδυνο  κάποιοι συνάδελφοι να ξεπεράσουν το όριο των 488 ωρών ,αυτό τελικά δεν αποφεύχθηκε με αποτέλεσμα αρκετοί  να μην αποζημιωθούν για τις επιπλέον ώρες νυχτερινής εργασίας τους.
   Επειδή οι επιπλέον αυτές ώρες διατάχθηκαν από την Υπηρεσία (μέτρα, περιπολίες κτλ) παρακαλούμε όπως προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες προς την αρμόδια Διεύθυνση του ΑΕΑ ώστε οι συνάδελφοι αυτοί να αποζημιωθούν για τις επιπλέον ώρες τουλάχιστον έως το ανώτατο όριο των 48 ανά μήνα.
   Παρόλο που οι αρμόδιοι των υπηρεσιών ενώ στην εφαρμογή του POL έβλεπαν ότι οι συνάδελφοι έτειναν να συμπληρώσουν το ανώτατο όριο, αυτοί όχι μόνο δε τους ενημέρωσαν αλλά συνέχιζαν να τους διαθέτουν σε νυχτερινή υπηρεσία. Καλό θα είναι λοιπόν στο μέλλον και σε μηνιαία βάση να αναρτάται ενημερωτικός πίνακας, εκτός από αυτόν των ημερησίων αναπαύσεων και των ωρών νυχτερινής εργασίας προς αποφυγή κατά το δυνατόν παρόμοιων καταστάσεων.
  
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

                                                       Λάρισα 22 Νοεμβρίου 2013
                                
                                                           Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                     


Σ χ ε τ :  « 72175/13/1054719 από 14/7/2013 έγγραφο της 
               Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού »

   Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική μας αναφέρθηκε ότι από την ηγεσία του Σώματος πάρθηκε απόφαση όπως σχετικά με το θέμα υποβληθεί ερώτημα στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη μέσω της Δ.Ο.Ν./ΑΕΑ.
   Επειδή από την ως άνω απάντηση έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των (4) μηνών  παρακαλούμε όπως ερωτηθεί η αρμόδια Διεύθυνση του ΑΕΑ εάν έχει τελικά υποβληθεί το σχετικό ερώτημα και σε θετική περίπτωση ποια η τύχη αυτού.

  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ίδρυση μόνιμης Διμοιρίας στην Α.Δ. Λάρισας.


                                                     Λάρισα 12 Νοεμβρίου 2013

                                                            Π Ρ Ο Σ : 1) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                            2) Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                           

Συναδέλφισες-Συνάδελφοι
   Το Σωματείο μας σας ενημερώνει μετά από επαφές και αλλεπάλληλες  διαμαρτυρίες προς όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι αναγνώρισαν το δίκαιο και την αναγκαιότητα του αιτήματος μας, ότι αρχίζει ως το τέλος του μήνα η λειτουργία μόνιμης διμοιρίας δύναμης (35) ατόμων.
   Ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα μας γίνεται πραγματικότητα. Με την ίδρυση της μόνιμης διμοιρίας ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παραβίασης του ωραρίου εργασίας μας και η συνολική υπηρεσιακή αναστάτωση, με ότι επιπτώσεις αυτή είχε στους συναδέλφους και στις οικογένειές τους, 
Συναδέλφισες-Συνάδελφοι
   Δε περιμένουμε θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Το πρώτο και βασικό όμως βήμα έγινε. Τελικά κανένας αγώνας δε πάει χαμένος.


                          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αστυνομικά Μέτρα – Παραβίαση π.δ. 394/2001 Ως εδώ και μη παρέκει                                                       Λάρισα 7 Νοεμβρίου 2013

                                       Π Ρ Ο Σ : κ. Αρχηγό Ελ.Αστυνομίας
                                                              ( Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
                                       Κ Ο Ι Ν :1) Γεν.Επιθ.Β. Ελλάδος
                                                        Αντγο κ.ΤΣΑΚΝΑΚΗ
                                                       2) Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας
                                                             Υπγο κ.ΧΑΛΑΤΣΗ
                                                        3) Αστυν.Διευθ. Λάρισας
                                                         Αστ.Δντη κ.ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ
                                                         4) Νομικό Σύμβουλο                    
                                                           Έν. Αστυν. Λάρισας
                                                         5) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                         

« Ως εδώ και μη παρέκει »
          
   Η αγανάκτηση των συναδέλφων ,έχει φτάσει στο απροχώρητο. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας για τη καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας (Π.Δ. 394/2001), δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν να μας αντιμετωπίζουν ως «κολίγους στο τσιφλίκι τους» και με τις αλλοπρόσαλλες διαταγές τους να κάνουν το Π.Δ. κουρελόχαρτο. Είμαστε ίσως ο μοναδικός Οργανισμός όπου τα θέλω των διοικούντων είναι ανώτερα από το Νόμο!!
   Ενώ σήμερα (7-11-13) αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης μας βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη σε συνάντηση με τον Επιθεωρητή Β. Ελλάδος ,με βασικό θέμα συζήτησης τα αλλεπάλληλα άσκοπα μέτρα και τη δημιουργία μόνιμης διμοιρίας, στη Λάρισα συνεχιζόταν η προσφιλή τακτική.
   Μεσημεριανές ώρες αποφασίστηκε για ακόμα μία φορά έκτακτη διμοιρία, εξαιτίας πορείας για την Ε.Ρ.Τ. Άρον, άρον κόπηκαν ρεπό, ανακλήθηκαν αδιάθετα, αξ.υπ. και οδηγοί περιπολικών βρέθηκαν στη κλούβα για να αντιμετωπισθεί ένα ειρηνικό γεγονός με συνολική απασχόληση της διμοιρίας (3) ώρες. Από 16:00 έως !9:00. Μήπως θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ;

   Σαν να μην έφτανε αυτό ώρα 20:00 και ενώ οι υπηρεσίες για (8-11-13) είχαν ανακοινωθεί κανονικά, αποφασίσθηκε και άλλη έκτακτη διμοιρία. Για την επομένη (8-11-13) λόγω κλειστής κομματικής σύσκεψης (4) βουλευτών στα γραφεία του κόμματος τους! Πάλι κομμένα ρεπό και αλλαγές υπηρεσιών. Το πιο «ωραίο» είναι ότι η ώρα της έναρξης για τη διμοιρία είναι …….άγνωστη!!! Κάποια στιγμή το πρωί  θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι τι ώρα θα εργασθούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας!! Δηλαδή όλη την ημέρα δέσμιοι της Υπηρεσίας; Αυτά δε γίνονται πουθενά!
   Τέτοιες απαξιωτικές συμπεριφορές οδηγούν μόνο σε αρνητικά αποτελέσματα. Οι έννοιες ¨έκτακτο γεγονός¨ και ¨υπηρεσιακή ανάγκη¨ έχουν χάσει τη σημασία τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χάθηκε η έννοια του ¨προσωπικού και οικογενειακού προγραμματισμού¨ και ότι φιλότιμοι συνάδελφοι έφτασαν στο σημείο να «μισήσουν» αυτό για το οποίο τόσα χρόνια ματώνουμε και πονάμε. Την Υπηρεσία ΜΑΣ…..Την Αστυνομία ΜΑΣ….. Όμως τι ειρωνεία! Την ίδια μέρα που ένα πάγιο αίτημα μας ,η εβδομαδιαια ανακοίνωση της υπηρεσίας, γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο μας, δυστυχώς στη Λάρισα δε μπορούμε να ανακοινώσουμε ούτε μονοήμερη!ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου !                                                            Λάρισα 5 Νοεμβρίου 2013

                                                           Π Ρ Ο Σ : 1) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                           2) Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                             ΚΟΙΝ :  Αρχηγείο Ελ.Αστυνομίας
                                                                 (Μέσω ΠΟΑΣΥ)
                                                                                           
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

ΘΕΜΑ : « Αστυνομικά Μέτρα  και  καταπόνηση   προσωπικού  »

« Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου !  »
                   
                   
   Δεν πρόλαβε καλά, καλά να στεγνώσει το μελάνι των προηγούμενων καταγγελιών μας σχετικά με τα αλλεπάλληλα και πολλές φορές άσκοπα, μέτρα τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις και τη μεγάλη καταπόνηση του προσωπικού. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται με εντονότερους ρυθμούς.
   Πιο συγκεκριμένα είχαμε το «φιάσκο» των μέτρων στο ,ακατάλληλο από κάθε άποψη, γήπεδο της Καρδίτσας την 30 Οκτωβρίου σε αγώνα μεταξύ της τοπικής ομάδας και του ΠΑΟΚ ,όπου 150 περίπου φίλαθλοι των φιλοξενουμένων βρέθηκαν, παρά την απαγόρευση μετακίνησης τους, εντός του σταδίου και μάλιστα τζάμπα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την ίδια μέρα υπήρχε στη Λάρισα από ώρα 18:00 και δεύτερη διμοιρία μαζί με 10μελή ΟΠΚΕ για μια πορεία από αυτές που μόνο η υπηρεσία παίρνει είδηση και προ διετίας έβγαιναν με δύο δίκυκλα της τροχαίας! Αυτή η δύναμη των (21) ατόμων χρησιμοποιήθηκε τελικά από ώρα 23:00 έως 01:00 για συνοδεία του ΠΑΟΚ !!
   Κατόπιν ακολούθησε το γνωστό πλέον, για το Λαρισαίο αστυνομικό, σ/κ του πανικού. Λόγω του τρομοκρατικού χτυπήματος στη πρωτεύουσα, για μια ακόμα φορά «κόπηκαν» εντελώς αυθαίρετα τα ελάχιστα ρεπό του Σαββάτου, μόνο των μάχιμων όμως, για να υπάρξουν 10μελής ομάδες ετοιμότητας.
   Τη Κυριακή διατάχθηκαν 3(!!) διμοιρίες με ώρες έναρξης 08:00 - 10:00 και 13:00 οι οποίες αφού χρησιμοποιήθηκαν για να «παίξουν» έναν εντελώς ανούσιο ρόλο, με τους αντιδρώντες στο Κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων, λάβανε οι δύο εξ’ αυτών, μαζί με 10μελή ΟΠΚΕ, μέτρα στο……ντέρμπι Λάρισας – Γρεβενών.
  Τη Δευτέρα πάλι ματς αυτή τη φορά Τύρναβος – Καλαμαριά. Πάλι δύο διμοιρίες συν ΟΠΚΕ, στατική δύναμη και τροχαίας – ασφάλειας. Περί τα (70) άτομα για να επιβάλλουν τη τάξη σε 400 περίπου θεατές εκ’ των οποίων οι 15 φιλοξενούμενοι!
   Τη Τρίτη έκτακτη διμοιρία συν ΟΠΚΕ λόγω επίσκεψης του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών. Περί τα (30) άτομα για να αστυνομεύσουν διαμαρτυρία (35) διαδηλωτών!
   Για τη Τετάρτη δε το συζητάμε, σύμπασα η δύναμη των διμοιριών και όλων σχεδόν των υπηρεσιών λόγω γενικής απεργίας.
   Απομένει η Πέμπτη και η Παρασκευή ,αν δε προκύψει κάτι έκτακτο, για κάποιο ρεπό ή νυχτερινό. Που να χωρέσουμε όλοι;
   Επειδή το δόγμα «βάλε να’χουμε» θριαμβεύει.
   Επειδή η διάθεση μεγάλου αριθμού αστυνομικών σε άσκοπα μέτρα ,δημιουργεί κενό στη πραγματική και ουσιαστική αστυνόμευση.
   Επειδή καταστρατηγούνται συνεχώς τα δικαιώματα μας χωρίς ποτέ κανείς εκ’της Διοικήσεως να δώσει λόγο, καθώς το πειθαρχικό δίκαιο είναι σχεδόν αποκλειστικά για τους χαμηλόβαθμους.
   Επειδή ο σχεδιασμός των αστυνομικών μέτρων δεν είναι επιτραπέζιο ή ηλεκτρονικό παιχνίδι .
    Επειδή την ατομική και οικογενειακή μας γαλήνη δε την αλλάζουμε για την ευθυνοφοβία ή τη δόξα κανενός.
   Για όλους τους ανωτέρω και άλλους τόσους λόγους και αφού οι καταγγελίες μας αντιμετωπίζονται με πλήρη αδιαφορία, παρακαλούμε την Ομοσπονδία  όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να  μας γνωρίσει το μέσο κόστος ημερομισθίου του αστυνομικού, για να γίνει γνωστό τουλάχιστον στο αρμόδιο υπουργείο οικονομικών, αλλά και στη δική μας πολιτική ηγεσία το κόστος της κατασπατάλησης δυνάμεων, τη στιγμή που γίνονται από όλους μας αιματηρές θυσίες.
   Είναι μια πρόταση που έχει συζητηθεί σε γενικά συμβούλια και πιστεύουμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί στα πλαίσια των προσπαθειών μας για αντιμετώπιση νοοτροπιών του τύπου «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» οι οποίες είναι αντίθετες με τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τον Οργανισμό μας και βαίνουν αποκλειστικά σε βάρος  των δικαιωμάτων μας.
     

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ