Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

                                                       Λάρισα 22 Νοεμβρίου 2013
                                
                                                           Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                     


Σ χ ε τ :  « 72175/13/1054719 από 14/7/2013 έγγραφο της 
               Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού »

   Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική μας αναφέρθηκε ότι από την ηγεσία του Σώματος πάρθηκε απόφαση όπως σχετικά με το θέμα υποβληθεί ερώτημα στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη μέσω της Δ.Ο.Ν./ΑΕΑ.
   Επειδή από την ως άνω απάντηση έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των (4) μηνών  παρακαλούμε όπως ερωτηθεί η αρμόδια Διεύθυνση του ΑΕΑ εάν έχει τελικά υποβληθεί το σχετικό ερώτημα και σε θετική περίπτωση ποια η τύχη αυτού.

  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ