Αποσπάσεις στον Έβρο – Έννοια ημερολογιακού έτους

                                                       Λάρισα 12 Δεκεμβρίου 2013

                                                                Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                 K O I N : Π.Ο.ΑΣ.Υ. 


Συνάδελφοι, 
   Επί του θέματος σας αποστέλλουμε για ενημέρωση το 301/1/34α από 18 Οκτωβρίου 2012 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας το οποίο περιέχει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ η οποία αναφέρει ρητά ότι :
«….είναι προφανές ότι ως «έτος» λογίζεται το χρονικό διάστημα 12 μηνών και όχι το εκάστοτε ημερολογιακό έτος, συνεπώς νέα απόσπαση επιτρέπεται μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της απόσπασης του επόμενου έτους (πρβλ. 243 Α.Κ.), δηλαδή ένα έτος μετά το 3μηνο ή 6μηνο αντίστοιχα και όχι ασφαλώς αμέσως μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους 2012 (εν προκειμένω).»
   Ύστερα από τα ανωτέρω κατανοούμε τις αιτιάσεις των συναδέλφων μας που επιθυμούν να αποσπασθούν από 1-1-2014 εκ’ νέου στον Έβρο, προφανώς υπό το βάρος των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν ,πλην όμως τα θεωρούμε κατάκτηση του Συνδικαλιστικού μας κινήματος προς αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών της διοίκησης και είναι επιτυχία ότι αυτό έχει γίνει αποδεκτό σε κεντρικό υπηρεσιακό επίπεδο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ