« Έκδοση εβδομαδιαίας Υπηρεσίας-Χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων »

                                                                                  Λάρισα 9 Ιανουαρίου 2014
                                                                                           

                                                                  Π Ρ Ο Σ : Ως ο πίνακας αποδεκτών
                                                           Κ Ο Ι Ν : Π.Ο.ΑΣ.Υ.


   Σύμφωνα με το ΠΔ. 173/2013 προβλέπεται ρητά ότι «….Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν….».
   Δυστυχώς όμως ,εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, καμία υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας δε τηρεί τα ανωτέρω. Ούτε καν γίνεται προσπάθεια έστω για την έκδοση σε εβδομαδιαία βάση των σταθερών υπηρεσιών όπως π.χ. σκοποί καταστήματος-κρατητηρίων-στόχων, αξιωματικοί υπηρεσίας, οχήματος φυλακών.
   Ακόμα και όπως έχει διατυπωθεί η τροποποίηση του αρθ.1 παρ.7 του π.δ.394/2001 με τη προσθήκη της φράσης «δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν» δε παύει να είναι ένα μικρό έστω βήμα προόδου, το οποίο ως Σωματείο έχουμε υποχρέωση να το στηρίξουμε, αλλά και να καταγγείλουμε όποιον  ακούσια ή εκούσια βάλει εμπόδια στην εφαρμογή του. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως :
 1. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας καθώς και το αντίστοιχο τμήμα & γραφείο Αστυνόμευσης-Ασφάλειας να εκδίδουν τα μέτρα για γνωστές-προγραμματισμένες εκδηλώσεις όπως π.χ. αθλητικές συναντήσεις, νωρίτερα,  σε χρόνο που συνάδει με την έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας. Ενώ πρέπει να δώσουν οδηγίες στις υφιστάμενες  τους , ώστε να εφαρμόζουν τη σχετική διάταξη.
2.   Οι κκ. Διοικητές των Υπηρεσιών να ζητούν τις τυχόν ενισχύσεις για γνωστά γεγονότα π.χ. δικαστήρια, επίσης σε ανάλογο νωρίτερο χρόνο.
3.  Όλοι μας τέλος θα πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να έχει επιτυχία η προσπάθεια, προγραμματίζοντας έγκαιρα τις ανάγκες μας π.χ. λήψη άδειας.
   Σίγουρα θα υπάρχουν και έκτακτα γεγονότα όπως πορείες, ασθένεια προσωπικού κτλ. Είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι αν πραγματικά γίνει μια σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια τότε ο στόχος θα επιτευχθεί.
   Τέλος όσον αφορά τη χορήγηση από τις Υπηρεσίες των ημερησίων αναπαύσεων (ρεπό) κάνουμε γνωστό για πολλοστή φορά ότι είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο μας. Για το λόγο αυτό αποστέλλουμε σε όλες τις Υπηρεσίες «ΑΝΑΦΟΡΑ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» για αυτοδίκαια λήψη, των τυχόν οφειλομένων, ημερησίων αναπαύσεων, σύμφωνα με το αρθ.1 παρ.3 του ΠΔ. 394/2001 το οποίο προβλέπει «……Το αστυνομικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου, κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς-γνωστοποίησης που υποβάλλει αμέσως στην Υπηρεσία του, για συγκεκριμένες ημέρες τις οποίες ο διοικητής δύναται να διαφοροποιεί εντός της ιδίας εβδομάδας που υποβλήθηκε η αναφορά, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες.»   
   Παρακαλούμε, αφού λάβετε γνώση, για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         Πίνακας Αποδεκτών


  1. κ.Γ.Α.Δ.Π.Θεσσαλίας
  2. κ.Αστυνομικό Δντη Λάρισας
  3. κ.Προϊστάμενο ΤΑΑ/ΓΑΔΠΘ
  4. κ.Προϊσταμένη ΓΑΑ/ΑΔ Λάρισας
  5. κκ. Διοικητές Υπηρεσιών
  6. Μέλη ΕΑΛ