« Άδεια απουσίας αιρετού »

Λάρισα 22 Αυγούστου 2016

                                                                          ΠΡΟΣ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.     

Σ χ ε τ  :    Άρθρο 93 ν.3852/2010

Συνάδελφοι ,
   Σύμφωνα  με την ανωτέρω σχετική, την οποία και σας συνυποβάλλουμε, προβλέπεται ότι : «…….3. Στο άρθρο 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία……..» 
   Επειδή η Ένωση μας έγινε αποδέκτης παραπόνων συναδέλφου δημοτικού συμβούλου, τον οποίο η Υπηρεσία υποχρεώνει να παρίσταται στα Δημοτικά Συμβούλια ή στις δημοτικές επιτροπές, κάνοντας χρήση των αδειών του ή ημερησίων αναπαύσεων, παρακαλούμε όπως :
    Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Α.Ε.Α. μας ενημερώσει αν ο ανωτέρω νόμος ισχύει για τους αιρετούς συναδέλφους ή υπάρχει νομοθέτημα το οποίο τους εξαιρεί και αν ναι ποιο είναι αυτό.
  


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                   ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ