« Οδοιπορικά έξοδα για θέματα μετανάστευσης »

                                                                                  Λάρισα 28 Μαρτίου 2017

                                                                                  Π Ρ Ο Σ :  Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Θ Ε Μ Α : « Οδοιπορικά έξοδα για θέματα μετανάστευσης »
Σ Χ Ε Τ : 503/4/51-α  από 11/3/2017 έγγραφό μας.


   Συνέχεια της ανωτέρω σχετικής σας αναφέρουμε ότι ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει στο ξεκάθαρο ερώτημα που έχουμε θέσει από το ΑΕΑ και συγκεκριμένα:
 «…..  Αστυνομικός ο οποίος αποσπάσθηκε επί εξάμηνο π.χ. εντός του έτους 2016 πότε δικαιούται  ξανά απόσπαση, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την εκκαθάριση του υπομνήματος του από την ΓΔΟΕΣ :
ι) Με την αλλαγή του έτους, δηλαδή μετά την 31/12ου  ή
ιι) Με τη παρέλευση ενός έτους από τη τελευταία ημέρα του εξαμήνου της απόσπασης;…….»
   Επειδή είναι περίοδος συνεχόμενων αποσπάσεων εξαιτίας του Μεταναστευτικού προβλήματος.
   Επειδή λόγω της ΜΗ ξεκάθαρης απάντησης στο ανωτέρω, έχει προκληθεί αναστάτωση μεταξύ των συναδέλφων.
   Επειδή η μη ικανοποίηση αιτημάτων απόσπασης εξαιτίας της μη διευκρίνησης των ανωτέρω, έχει επίπτωση στα συμφέροντα των μελών μας.
   Παρακαλούμε για την εκ’ νέου όχληση σας προς το ΑΕΑ. Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική ανταπόκριση, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε την απάντηση δια μέσω των Νομικών μας Συμβούλων.                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
      
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

                       ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ