Έκτακτες εσωτερικές μεταθέσεις-Δικαιώματα προσωπικού-Προσφυγές

  Το  Σωματείο μας σας ενημερώνει για όλα τα νόμιμα δικαιώματά σας σχετικά με τις έκτακτες εσωτερικές μεταθέσεις λόγω αναδιάρθρωσης-αναδιάταξης των Υπηρεσιών, του π.δ. 7/17, βάσει του άρθρου 17 του π.δ. 100/03 :
  Όσοι μετατέθηκαν χωρίς αίτησή τους ή δεν ικανοποιήθηκαν τα νόμιμα αιτήματά τους, θα πρέπει ενός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσης, να προσφύγουν για την ακύρωση ή την τροποποίησή της, βάσει του άρθρου 18 του Π.Δ. 100/03.
   Σε αυτήν θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς όλοι οι λόγοι που αφορούν τη μετάθεσή τους και συμβάλλουν ώστε αυτή είτε να ακυρωθεί είτε να τροποποιηθεί. Καλό είναι να εστιάζετε σε υπηρεσιακά κριτήρια αρχικά (εμπειρία, πειθαρχία, απόδοση, ειδικές γνώσεις, προϋπηρεσία κλπ) και έπειτα σε κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής, λόγοι σπουδών  τέκνων, εργασία συζύγου κλπ). Να σημειωθεί ότι εάν όλα αυτά μπορούν να αποδειχθούν και με έγγραφα, τότε να επισυνάψετε και αυτά (είτε δημόσια έγγραφα είτε ιδιωτικά).
  Όλες οι μεταθέσεις, ως διοικητικές πράξεις, θα πρέπει απαραίτητα να αιτιολογούνται και να τεκμηριώνονται, σύμφωνα με πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπεται από το Διοικητικό Δίκαιο. Ο Κώδικας Μεταθέσεων του π.δ. 100/03 αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα ότι οι εσωτερικές μεταθέσεις πραγματοποιούνται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Γι’ αυτό όσοι επιθυμείτε μπορείτε με μια γραπτή αίτηση να ζητήσετε απόσπασμα από το Πρακτικό του Συμβουλίου Μεταθέσεων, όσον αφορά την περίπτωσή σας, έτσι ώστε να δείτε το ακριβές αιτιολογικό τους. Εάν η Υπηρεσία αρνηθεί βάσει του άρθρου 25 του ν. 1756/88 οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να προσφύγουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και με γραπτή αίτησή τους να ζητήσουν να εκδοθεί Εισαγγελική Παραγγελία (Διάταξη), με την οποία θα διαταχθεί η προϊστάμενη Υπηρεσία που εξέδωσε τη μετάθεσή τους,να τους χορηγήσει όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν την περίπτωσή τους (δηλαδή εάν υπάρχει σχετική πρόταση και Πρακτικό του Συμβουλίου Μεταθέσεων).
  Οι διατάξεις του π.δ. 100/03 αναφέρουν ότι το ίδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, με την ίδια σύνθεση, αποφασίζει για την κρίση της προσφυγής. Έτσι, εάν δεν έχει θετική απόφαση για τους συναδέλφους η αίτηση προσφυγής τους, θα πρέπει να προσφύγουν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια .
  Για οποιαδήποτε περαιτέρω θέμα και ζήτημα που χρειάζεται να σας δώσουμε κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σωματείο. Να σημειωθεί ότι όλοι οι συνάδελφοι που είναι μέλη της ARAG έχουν για το θέμα των μεταθέσεων , πλήρη νομική κάλυψη…ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ