ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 15-16

                                                       Λάρισα 13 Νοεμβρίου 2016

                                                              Π ρ ό ς : Όλες τις Υπηρεσίες
                                                                                    της Δ.Α. Λάρισας

                                                                « ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνάδελφοι,
   Σας γνωρίζουμε ότι στο Σωματείο μας έχουν υποβληθεί  δύο (2) προσφορές Δικηγορικών Γραφείων, σχετικά με αγωγές για τη δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών.
   Οι προσφορές είναι (κατά αλφαβητική σειρά) των δικηγόρων:
 α) ΛΑΓΟΥ  Γεώργιου β) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπου.
   Ζητούμε από εσάς οι όποιες ενέργειες σας  να γίνουν κατόπιν ωρίμου σκέψης σας. Σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής να γνωρίζεται ότι η όλη διαδικασία (κατάθεση δικαιολογητικών κτλ), θα γίνει  ατομικά από τον καθένα ενδιαφερόμενο προς το δικηγορικό γραφείο της επιλογής του.
   Στη μόνη διαδικασία που θα εμπλακεί το Σωματείο μας, θα είναι να δέχεται τις αγωγές όλων των συναδέλφων-μελών του, το αργότερο έως τη Δευτέρα 28/11/16 ώρα 14:00, μόνο για να τις συγκεντρώσει και να τις αποστείλει ομαδικά σε καθένα από τα δικηγορικά γραφεία, ώστε να μην επιβαρυνθούν τα μέλη μας με έξοδα συστημένης επιστολής.
  Οι τιμές έχουν (κατά αλφαβητική σειρά) ως εξής:
1.    Γραφείο ΛΑΓΟΥ : 35 ευρώ /αγωγή
2.  Γραφείο  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ : 32 ευρώ/αγωγή + 3% επι του 
                                                            επιδικαζόμενου ποσού πλέον ΦΠΑ.
   Τις προσφορές και τα δικαιολογητικά των Δικηγορικών Γραφείων μπορείτε να τα εκτυπώσετε από το  blog του Σωματείου μας enastylblogspot.gr και συγκεκριμένα πατώντας στο «κουμπί» ΑΓΩΓΕΣ, ή από τις γραμματείες των Υπηρεσιών σας.
   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στα τηλέφωνα του δικηγορικού γραφείου της επιλογής σας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κ.ΛΑΓΟΣ

Κ.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ


1
ΛΑΡΙΣΑ 21-11-2016

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΑΣΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ


Αξιότιμοι Κύριοι
Όπως σας είναι ήδη γνωστό με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις του Σ.τ.Ε / Ολομέλεια κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων καθώς και των σωμάτων ασφαλείας που είχαν επιβληθεί με τον Ν. 4093/2012.
Το Δημόσιο δηλαδή οφείλει να επαναφέρει τις αποδοχές  στο ύψος προς της 1-8-2012 και να καταβάλει το σύνολο των οφειλόμενων διαφορών στους δικαιούχους.
Κατόπιν τούτου το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση ομαδικών αγωγών ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων με τις οποίες θα διεκδικήσουμε δικαστικά τη διαφορά των αποδοχών που στερηθήκατε για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-12-2016.
Η αμοιβή του γραφείου μας ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αμοιβή επί των όσων σας καταβληθούν αναδρομικά. Σε περίπτωση που το Δημόσιο ασκήσει έφεση, θα σας εκπροσωπήσουμε στο Εφετείο χωρίς επιπλέον αμοιβή.
Προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών 23-12-2016.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε :
- Πίνακα με τα Στοιχεία ενάγοντος.
- Εξουσιοδότηση  νομιμοποίησης δικογράφου και παράστασης στο δικαστήριο.       Απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.
- Σύμβαση δικηγορικής εντολής - εργολαβικό .
Επιπλέον απαιτείται:
1)    Να μας αποστείλετε αντίγραφα των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων του  για το διάστημα από 1-1-2015 έως την τελευταία που εκδόθηκε.
2)    Να μας αποστείλετε βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ από την οποία θα προκύπτουν αναλυτικά το ύψος των αποδοχών και των διαφορών από 1-1-2015 έως και 31-12-2016 (η αίτηση προς διευκόλυνση σας επισυνάπτεται έτοιμη προς κατάθεση).

Τηλ. Επικονωνίας: 2410-531128 κινητό: 6972029829, e-mail: viviliopa@yahoo.gr
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Για το δικηγορικό γραφείο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΟΠΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ


2

 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ:

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………………………………………………
του……………………………………και της......………………………………………., κάτοικος………………………………, οδός………………………………………………,

με ΑΦΜ……………………………………. ΔΟΥ……………………, και κάτοχος του υπ’ αριθμ………………………….. δελτίου ταυτότητας, με την παρούσα δίνω την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΟΠΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Μ. 876), κάτοικο Λάρισας, οδός Κούμα 10, όπως ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διεκδίκηση των περικοπών των αποδοχών μου που είχαν επιβληθεί με τον Ν. 4093/2012 και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις  υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Σ.τ.Ε/ Ολομέλεια και να παρουσιαστεί και να με εκπροσωπήσει στο ακροατήριο του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση, καθώς και για κάθε μετά από αναβολή αυτής.
Δηλώνω ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες αυτών και εκείνες που προηγήθηκαν, όπως υπογραφή κατάθεση δικογράφου αγωγής κ.λ.π. και δηλώνω ότι επιθυμώ την συζήτηση της αγωγής μου και χωρίς την παράσταση των  πληρεξουσίων δικηγόρων μου.
Με την παρούσα νομιμοποιώ τους πληρεξούσιους δικηγόρους μου να ασκούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισπράττουν επ’ ονόματι μου κάθε επιδικασθέν ποσό και να διορίζουν και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλούν νόμιμα.
ΛΑΡΙΣΑ, ………….(ημερομηνία)
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα
Βεβαιώνεται το γνήσιο
της υπογραφής

3

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Στην Λάρισα, σήμερα την ______________________/2016, οι υπογεγραμμένοι δηλαδή, αφενός μεν η Δικηγόρος Πρωτοδικείου Λάρισας: Παρασκευή Λιόπα - Παναγιωτίδου, με ΑΜ  876, με ΑΦΜ 07334855, ΔΟΥ Α’ Λάρισας, κάτοικος Λάρισας, οδός Κούμα 10, καλούμενη στο εξής «Εντολοδόχος» και αφετέρου δε ο/η υπογεγραμμένος/η_________________________________________ (Ονοματεπώνυμο) του _____________________, (Πατρώνυμο), κάτοικος ________________, οδός ______________________, αρ. _____, με Αριθμό Μητρώου ___________________, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας _________________του_________________ (Εκδούσα Αρχή), με αριθμό μισθολογικού μητρώου_____________________ και ΑΦΜ __________________, Δ.Ο.Υ. ___________________ καλούμενος/η στο εξής «Εντολέας», συμφώνησαν αμοιβαία και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
_________________________________________________________________
1. Ο/Η εντολέας είναι μόνιμο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο/Η εντολέας διεκδικεί την καταβολή της διαφοράς των μισθολογικών του αποδοχών, η οποία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των ρυθμίσεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν αμετακλήτως αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθμ. 2191 – 2196/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, διεκδικεί την καταβολή της διαφοράς των μισθολογικών του αποδοχών, συνυπολογισθέντων των μισθολογικών/ βαθμολογικών του προαγωγών οι οποίες «ξεπάγωσαν» με την θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012, από την 1-08-2012 έως το χρόνο κατάθεσης της αγωγής του. Για τη διεκδίκηση δε της ως άνω διαφοράς των αποδοχών του με την άσκηση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και οποιαδήποτε άλλη δικαστική και εξώδικη ενέργεια προς ικανοποίηση των συμφερόντων του στην ανωτέρω υπόθεση, παρέχει με την παρούσα ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς το γραφείο της ως άνω εντολοδόχου Δικηγόρου και των συνεργατών του.
2. Ο εντολέας αναγνωρίζει από τώρα ως έγκυρες, ισχυρές και προς το συμφέρον του γενόμενες όλες τις πράξεις των εντολοδόχων, απαλλάσσει δε αυτούς από τώρα από κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οιουδήποτε, άλλως παραιτείται ρητώς τυχόν δικαιώματός του προς αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία.
3. Η αμοιβή των Δικηγόρων και των συνεργατών ορίζεται στο ποσό των 25 ευρώ . Ο εντολέας  θεωρεί την αμοιβή νόμιμη, εύλογη και δίκαιη. Αυτή η αμοιβή περιέρχεται ολόκληρη στους εντολοδόχους, έστω και αν ανακληθεί η προς αυτούς εντολή  ή πληρεξουσιότητα.
Η παρούσα συνετάγη σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα.

Ο εντολέας                                                                    Οι εντολοδόχοι

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)                                     
'mso-bidi-font-weight:normal'>: viviliopa@yahoo.gr

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Για το δικηγορικό γραφείο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΟΠΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ


4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ


ΕΠΙΘΕΤΟ


ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ


ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ


Α.Γ.Μ.Σ.- Α.Δ.ΤΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ


ΑΦΜ- ΔΟΥ


ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ


ΒΑΘΜΟΣ


ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 5

Α Ι Τ Η Σ Η
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΤΟΥ:

Α.Γ.Μ.Σ:

Α.Δ.Τ:

ΒΑΘΜΟΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:


Λάρισα, ……/.…/2016

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣΠαρακαλώ όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση στην οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά το ακριβές ύψος των αποδοχών μου, καθώς  και των διαφορών που προκύπτουν  εκ της καταβολής των οριζομένων σε αντισυνταγματικές διατάξεις ποσών και ειδικότερα για τις διαφορές των μισθολογικών μου αποδοχών ως εν ενεργεία μέλος της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίες προέκυψαν από την εφαρμογή  του αρ. 86 παρ. 2 του Ν. 4307/14 από την 1-1-2015 έως 31-12-16, λαμβανομένων υπόψη των μισθολογικών και βαθμολογικών μου  προαγωγών.