Αλλαγές στις αποσπάσεις αστυνομικού προσωπικού – πληρωμή νυχτερινής εργασίας – εξόφληση οφειλομένων εκτός έδρας                                                                           Λάρισα 21 Μαρτίου 2013

                                                                            Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.


   Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα το σωματείο μας έγινε δέκτης διαφόρων πληροφοριών αλλά και παραπόνων από συναδέλφους παρακαλούμε όπως ερωτηθούν σχετικά οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου μας για τα κάτωθι :
  α)Υπάρχει σκέψη αλλαγής των ισχυόντων κανόνων αποσπάσεων και αν ναι έχουν προβλεφτεί «ασφαλιστικές δικλίδες» ώστε να μη γίνει κερκόπορτα για την άλωση του κώδικα μεταθέσεων και μπαμπούλας στα χέρια της μη σωστής διοίκησης; Πιο συγκεκριμένα ισχύει ότι υπάρχουν σκέψεις αλλαγής στο σχετικό Π.Δ. ώστε η απόσπαση με έξοδα δημοσίου να είναι 3+3 μήνες δίχως να απαιτείται συναίνεση του μετακινούμενου, ενώ θα παύσει να ισχύει ο χρονικός περιορισμός του ενός (1) έτους από τη λήξη της τελευταίας απόσπασης έως την έναρξη της νέας μετακίνησης ;
  β) Μετά τη μείωση των μηνιαίων ωρών νυχτερινής εργασίας από 64 σε 48, έπειτα και από πρόταση της Ομοσπονδίας μας, τι αποθεματικό υπάρχει στον ανάλογο κωδικό; Από το κονδύλι που αφορά  τα νυχτερινά του 2013 έχουν πληρωθεί και μέρος νυχτερινών που αφορούν το έτος 2012 και σε συνδυασμό με τις αυξημένες νυχτερινές περιπολίες, λόγω της εγκληματικότητας ,αληθεύει ότι περίπου στα μέσα του καλοκαιριού τα χρήματα θα έχουν στερέψει; Μήπως επίσης θα πρέπει να εξετασθούν οι περιπτώσεις συναδέλφων που αποδεδειγμένα υπερέβησαν τις 48 ώρες νυχτερινής εργασίας λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών όπως π.χ. αγροτικές κινητοποιήσεις ώστε αυτές να πληρώνονται κανονικά;
  γ) Τελικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξόφληση των υπομνημάτων των μετακινούμενων στον Έβρο συναδέλφων; Τι συμβαίνει και ενώ το Αρχηγείο έκανε λόγο για εκκαθάριση των υπομνημάτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν έχουν γίνει ακόμα εξοφλήσεις ούτε καν του πρώτου διμήνου;
   Για να παύσει λοιπόν να υπάρχει κλίμα αβεβαιότητας και ανησυχίας στις τάξεις των συναδέλφων σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                        ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ