ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Βαλαωρίτου 14, Κολωνάκι Τ.Κ. 10671
Τηλ.: 210.36.30.266 -Fax: 210.36.24.634 -
Ε-mail: xarbouk@otenet.gr

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 
Αναφορικά με την εξέλιξη των δικαστικών διεκδικήσεων επιδομάτων των 
αστυνομικών -μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων, σας γνωρίζουμε εν 
συντομία τα ακόλουθα: 

1. Οικογενειακό επίδομα 
Είχαν ασκηθεί αναγνωριστικές αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών (ΔΠΑ), για τα έτη 1996 έως και 2002 (το διεκδικούμενο χρονικό 
διάστημα ποικίλει κατά περίπτωση). Το σύνολο σχεδόν των ως άνω αγωγών 
έχει εκδικαστεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό (δηλαδή και κατόπιν έφεσης) και 
έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις. Κάποιες λίγες υποθέσεις εκκρεμούν ακόμα, 
είτε διότι παραπέμφθηκαν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε 
περιφερειακά διοικητικά πρωτοδικεία ως κατά τόπον αρμόδια, είτε διότι το 
Δημόσιο εξαντλεί, ακόμα και για πολύ μικρά ποσά, τα ένδικα μέσα, ασκώντας 
αναίρεση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Πάντως, οι περισσότερες 
αποφάσεις έχουν ήδη εκτελεστεί. 
Επισημαίνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 01.03.2001 έως 30.06.2002 οι 
σχετικές δίκες έχουν καταργηθεί λόγω νομοθετικής διευθέτησης του ζητήματος 
με το αρ.26 του Ν.3205/2003 και την ΥΑ Οικ.2/3013/0022/20.01.2004 και τα 
αναλογούντα ποσά της περιόδου αυτής έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους 
αστυνομικούς. 

2. Επίδομα ειδικής απασχόλησης 


Έχουν ασκηθεί αγωγές για τα έτη 2000 έως και Ιούνιο 2003, καθώς και 
για τα έτη 2004 έως και Δεκέμβριο 2007. 

α) Για τα έτη 2000 – 2003: Οι ως άνω αναγνωριστικές αγωγές 
εκδικάστηκαν και έχουν εκδοθεί αποφάσεις στην πλειοψηφία τους απορριπτικές 
στην ουσία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες θετικές αποφάσεις κυρίως από 
περιφερειακά Διοικητικά Πρωτοδικεία, κατόπιν παραπομπής από το 
Δ.Π.Αθηνών και η υπ’ αριθμ. 1779/2009 αμετάκλητη απόφαση του 10ου 
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που θα αποτελέσουν 
δεδικασμένο για τις εκκρεμούσες διεκδικήσεις επομένων ετών. 

β) Για τα έτη 2004 – 2007: Έχουν κατατεθεί αναγνωριστικές αγωγές στο 
ΔΠΑ, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν σε δικασίμους εντός του 
Ιανουαρίου του 2014. Θα αποσταλούν αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα 
για καθέναν από τους ενάγοντες-μέλη ανά πρωτοβάθμια Ένωση εντός του 
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

3. Επίδομα 176 Ευρώ 
Έχουν κατατεθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
αναγνωριστικές αγωγές για τα έτη 2003-2006, 2007-2009 (έως Ιούνιο) και 2009 
(από Ιούλιο έως Δεκέμβριο) – 2011 (έως Οκτώβριο, οπότε το εν λόγω επίδομα 
καταργήθηκε με τον Ν.4024/2011). 

Οι περισσότερες εκ των αγωγών που αφορούν στη διεκδίκηση του ως 
άνω επιδόματος για το χρονικό διάστημα 2003 – 2006 έχουν προσδιοριστεί να 
συζητηθούν σε δικασίμους εντός του Μαρτίου του 2014. Θα αποσταλούν 
έγκαιρα αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα ανά πρωτοβάθμια Ένωση. 

Οι αγωγές για το χρονικό διάστημα 2007-2009 και 2009 – 2011 
εκκρεμούν ενώπιον του ΔΠΑ απροσδιόριστες. 

Δέον να επισημανθεί ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 95/14.01.2013 απόφασή της, δικάζοντας 
αγωγή δημοσίων υπαλλήλων (υπάλληλοι δικαστηρίων), έκρινε ότι το εν λόγω 
επίδομα δεν συνιστά γενική μισθολογική προσαύξηση των αποδοχών όλων των 
υπαλλήλων και η μη χορήγησή του συνιστά νόμιμη πράξη της Διοίκησης που 

δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας. Καμία αγωγή της 
Ομοσπονδίας για τη διεκδίκηση του εν λόγω επιδόματος δεν έχει ακόμη 
συζητηθεί. 

4. Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (νυχτερινή 
απασχόληση πέραν των 48 ωρών μηνιαίως) 
Έχουν κατατεθεί αγωγές για τη διεκδίκηση του ως άνω επιδόματος για 
το χρονικό διάστημα από 01.01.2003 έως 31.12.2005. Εξ αυτών, κάποιες έχουν 
συζητηθεί το 2011 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έχουν 
εκδοθεί απορριπτικές στην ουσία αποφάσεις. Σχετικό αναλυτικό ενημερωτικό 
έχει σταλεί στην ΠΟΑΣΥ προς ενημέρωση των εναγόντων την 05.09.2012. 

Οι υπόλοιπες αγωγές έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε δικασίμους εντός του Ιανουαρίου 2014. 

Σχετικά ενημερωτικά σημειώματα θα αποσταλούν στις πρωτοβάθμιες 
Ενώσεις εντός του Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• 
Αναφορικά με το σύνολο των ανωτέρω επιδομάτων και την άσκηση 
ενδίκων μέσων κατά τυχόν απορριπτικών αποφάσεων υπενθυμίζουμε ότι 
σύμφωνα με το αρθρ.92 παρ.2 ΚΔΔ. «Δεν υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που 
αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το ποσό 
των …. Προκειμένου … για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του 
προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ.». 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. 53 ΠΔ 18/1989, παρ.1 και 4, «1. Η 
αίτηση αναιρέσεως ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και 
τελευταίο βαθμό, είτε τελεσιδίκως κατ` έφεση, αναθεώρηση ή αναψηλάφηση …. 

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που 
άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα 
χιλιάδες ευρώ…». 

Σε κάθε δε περίπτωση, με τον Ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77Α/7-5-08), και 
συγκεκριμένα με το άρθρο 36 παρ. 1 περ. β΄ αυτού που τροποποίησε την παρ.2 
του αρ.277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΚ), το ποσό του 
παραβόλου που απαιτούνταν για κάθε ένα ενάγοντα για την άσκηση έφεσης 
ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου είχε αυξηθεί από το ποσό των 
εννέα (9) περίπου ευρώ στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Με βάση δε τον πολύ 
πρόσφατο Ν. 3900/2010 (αρ.45 παρ.1), τροποποιήθηκε εκ νέου το αρ.277 ΚΔΚ 
και το ύψος του παραβόλου της έφεσης ανέρχεται από 01.01.2011 στο ποσό 
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε ένα ενάγοντα. 

• 
Σε ό,τι αφορά την παραγραφή των αξιώσεων των δημοσίων 
υπαλλήλων (άρα και των αστυνομικών) υπενθυμίζουμε ότι αυτή παγιώθηκε 
νομολογιακά στα δύο έτη, δηλαδή δύο χρόνια από τη γέννηση της απαίτησης 
(ΑΕΔ 32/2008). Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου 
συζητήθηκε την 9.11.2011 εκ νέου το θέμα, επικύρωσε εκ νέου την εκδοχή της 
διετούς παραγραφής των απαιτήσεων (ΑΕΔ 1/2012), ερμηνεία που εφαρμόζεται 
δεσμευτικά από τα δικαστήρια κάθε βαθμού σε εκκρεμούσες ενώπιόν τους 
υποθέσεις. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και 
διευκρίνιση. 

Χαράλαμπος Κ. Μπουκουβάλας 
Νομικός Σύμβουλος ΠΟΑΣΥ